วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตค 2562-มค 2563