วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • *การทำแหนมเห็ด
  *การเพาะกล้าต้นมะเขือเปราะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
  *ทำเชื้อวุ้นเห็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
 • ประกาศรับสมัครงานราชการทั่วไป
 • *รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

   สำหรับ แบบสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

   คลิกลิงก์เพื่อทำสำรวจ   วิทยาลัยเกษตรและทเคโนโลยีพิจิตร เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


   โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือวิทยาลัยเกษตรและทเคโนโลยีพิจิตร ทำความดีถวายแด่รัชกาลที่ 9 แล้รัชกาลที่ 10 📢📢งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ พระรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้รับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โครงการ ตับอ่อน(งดเหล้า) ปอดขาว(งดบุหรี่) ประจำปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมอบรมในโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากร ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


   **วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอแสดงความยินดีกับทีมงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


   จัดการประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-Site โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน พิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม การประชุมรับมอบนโยบายจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
   คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

   ปฏิทินการศึกษา