วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ



พัสดุ



https://drive.google.com/drive/folders/0B09K722mxy89NVhuMXZLejM4Ync?usp=sharing